Friday, January 7, 2011

به یاد زلف سیاهش


چه عهد ها که نبستم که باز نمانم ز راه خانه دوست چه توبه ها که شکستم به باده ی لب لعلش

No comments: